SwiftKey 更新, 支援中文拼音

Swiftkey Pinyin 拼音輸入

SwiftKey 推出了更新,加入了中文拼音輸入。

之前,SwiftKey 推出中文支援,可以輸入中文。”繁體台灣” 就有筆劃和注音輸入,而”繁體香港” 就有倉頡和筆劃輸入。今次更新就再為 “繁體台灣” 加入 “全鍵盤拼音” 輸入法。

Swiftkey 中文輸入Swiftkey Pinyin 拼音

除了中文拼音外,今次更新亦改善了 Emoji Panel,有深淺色主題選擇,亦會記著上次使用 Emoji 的分頁。

SwiftKey Emoji