HTC U11 第四季升級 Android 8.0 Oreo

HTC U11 Android 8 Oreo

之前 HTC USA 已確認旗下 U11, U Ultra 和 10 都可以獲得 Android 8.0 Oreo 升級,今日再透露多一些資料。

HTC U11 將會在今年第四季獲得 Android 8.0 Oreo 升級。U11 是 HTC 現任旗艦機,約在三個月前才推出,所以它是第一部獲得升級 Android 8.0 裝置也是十分合理。

至於其他裝置 U Ultra, HTC 10 以至其他裝置何時才有升級,HTC 方面就未有公佈。但根據過往網驗估計 U Ultra 和 HTC 10 可能要等至年尾甚至明年初才有升級。

We’re excited to bring Android 8.0 to the HTC U11, U Ultra, & 10, beginning with U11 in Q4. Stay tuned for more Oreo details & new products!

Source: @htcusa