Facebook Messenger 有得玩俄罗斯方块

Facebook Messenger Tetris

Facebook Messenger 有新玩意,用家可以在 Messenger 内玩俄罗斯方块 Tetris,并跟朋友分享。

俄罗斯方块是游戏中的经典,经历三十多年,不同年代的人也会玩。在 Messenger 内玩法依旧,就是将掉下来的方块排列成一行消除。当然也会有一些新改动新功能,包括每日任务, 网上积分榜, 甚至挑战朋友高分等。

Facebook Messenger Tetris MissionFacebook Messenger Tetris FriendsFacebook Messenger Tetris Score

要启动游戏十分简单,只要在对话画面内按 [+] 按钮,在游戏内就可找到 Tetris。
Facebook Messenger Game Tetris

也可以按这个连结在 Browser 上?启 Messenger 玩。
http://m.me/TetrisMessenger?game=tetristhegame